privacyverklaring

Privacyverklaring Gastouderopvang Oppasland

Gastouderopvang Oppasland, gevestigd aan Wibrandusstraat 13, 9831 SH te Aduard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01135347, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gastouderopvang Oppasland
Wibrandusstraat 13
9831 SH Aduard
T. 050-4032320
M. 06-45365451
E. maaikeland@gmail.com
W. www.gastouderopvangoppasland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouderopvang Oppasland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Gastouderopvang Oppasland haar dienstverlening niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• BSN-nummers
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres(sen)
• Bankrekeningnummer en tenaamstelling
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet Kinderopvang), of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
Gastouderopvang Oppasland verwerkt uw persoonlijke gegevens om:
• De conform de gesloten overeenkomt afgesproken dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Uw contracten, overeenkomsten, verklaringen, facturen en enige vorm van communicatie te verzamelen of naar u op te sturen.
• Contact met u op te kunnen nemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gastouderopvang Oppasland stelt geen profielen van u op en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Gastouderopvang Oppasland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden fysiek en/of digitaal door Gastouderopvang Oppasland opgeslagen en gearchiveerd. Gastouderopvang Oppasland zal de ouder/kindgegevens conform de richtlijnen tot 2 kalenderjaren na beëindiging van het contract bewaren en financiële gegevens tot 7 kalenderjaren na beëindiging van het contract. Na deze termijn zal uw dossier vernietigd worden door Gastouderopvang Oppasland.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouderopvang Oppasland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gastouderopvang Oppasland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gastouderopvang Oppasland deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: gastouderbureau, overheidsinstanties (waaronder belastingdienst), leveranciers van administratieve en financiële software, partijen die betalingen verwerken, boekhouder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gastouderopvang Oppasland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op afscherming van uw persoonsgegevens, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderopvang Oppasland. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt uw dossier indien gewenst afhalen bij Gastouderopvang Oppasland. Eventueel verzenden van uw dossier zal via aangetekende post geschieden. De verzendkosten zullen bij u in rekening worden gebracht.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maaikeland@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Gastouderopvang Oppasland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens
Gastouderopvang Oppasland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe hebben wij o.a. onze computerapparatuur voorzien van beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall, onze elektronische systemen beveiligd met wachtwoorden. Het pand waarin de persoonsgegevens worden bewaard is beveiligd met brand-/rookmelders. Dossiers en back-up van documenten (bijvoorbeeld op externe harde schijf of USB-sticks) worden bewaard in een met een sleutel af te sluiten ruimte en/of in een met een sleutel af te sluiten kast.
We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maaikeland@gmail.com.
We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid
Gastouderopvang Oppasland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website www.gastouderopvangoppasland.nl gepubliceerd.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Gastouderopvang Oppasland over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u dit email adres: maaikeland@gmail.com.